เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น "เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ" ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-110915 Fax:042-292808สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 63
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน-ITA-ปี-63
check ita2563
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 160
group คณะผู้บริหาร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
พันจ่าอากาศเอกประสิทธิ์ ทองรัตน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
พันจ่าอากาศเอกประสิทธิ์ ทองรัตน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
นายปรีชา อภินันท์สมบูรณ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
นายปรีชา อภินันท์สมบูรณ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
นายวิเชียร สีดาโชติ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายวิเชียร สีดาโชติ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสมจิตร ศรีมารัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายสมจิตร ศรีมารัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
group สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมัย ประเทศสิงห์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 085-740-7113
นายสมัย ประเทศสิงห์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 085-740-7113
นายบุญส่ง จันทร์โสดา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 081-263-6352
นายบุญส่ง จันทร์โสดา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 081-263-6352
นายฉลาด สมันจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 099-713-3511
นายฉลาด สมันจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น

โทร : 099-713-3511
นายสุดใจ พลเสนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 082-017-5849
นายสุดใจ พลเสนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น

โทร : 082-017-5849
นางคำบ่อ ใจศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 084-789-1533
นางคำบ่อ ใจศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น

โทร : 084-789-1533
นางลำปาง มานุช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 087-954-8182
นางลำปาง มานุช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น

โทร : 087-954-8182
นางวรินทร์พร บำรุงธีรพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 098-994-4641
นางวรินทร์พร บำรุงธีรพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น

โทร : 098-994-4641
พ.ท.ประเสริฐ จัตุรงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 090-854-7441
พ.ท.ประเสริฐ จัตุรงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น

โทร : 090-854-7441
นางพรทิพย์ พรหมเมตตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 098-376-8965
นางพรทิพย์ พรหมเมตตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น

โทร : 098-376-8965
นายทวี สกุลวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 098-590-3645
นายทวี สกุลวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น

โทร : 098-590-3645
นายธนาวุฒิ หิรัญกุสุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 088-305-3255
นายธนาวุฒิ หิรัญกุสุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น

โทร : 088-305-3255
นายอดิศักดิ์ ขุนสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
นายอดิศักดิ์ ขุนสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
group สำนักปลัด
นายนฤทธิ์ สุนาพรม
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 062 916 1222
นายนฤทธิ์ สุนาพรม
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 062 916 1222
นางดรุณี คำมีคร
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
โทร : 095 1942696
นางดรุณี คำมีคร
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
โทร : 095 1942696
นางเพียงใจ ชาวสวน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 091 065 1280
นางเพียงใจ ชาวสวน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

โทร : 091 065 1280
นางธนัชอรซ์ เกริกชัยฐินัล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 098 215 8440
นางธนัชอรซ์ เกริกชัยฐินัล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

โทร : 098 215 8440
นายอรรณนพ คำวะเนตร
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 080 664 5866
นายอรรณนพ คำวะเนตร
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

โทร : 080 664 5866
นางธีรพร คำมะนาง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 093 654 6192
นางธีรพร คำมะนาง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

โทร : 093 654 6192
นางสาววิลาวรรณ วิทยา
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ
โทร : 093 413 6376
นางสาววิลาวรรณ วิทยา
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ

โทร : 093 413 6376
นายสัมพันธ์ เครือเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 092 146 6449
นายสัมพันธ์ เครือเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

โทร : 092 146 6449
นางวรรธณา มุกดากิจ
นักประชาสัมพันธ์
โทร : 096 981 3868
นางวรรธณา มุกดากิจ
นักประชาสัมพันธ์

โทร : 096 981 3868
นายธีระศักดิ์ ไกรทิพย์
นักจัดการงานเทศกิจ
โทร : 099 469 9829
นายธีระศักดิ์ ไกรทิพย์
นักจัดการงานเทศกิจ

โทร : 099 469 9829
นางเจริญศรี อุปรัส
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089 711 4579
นางเจริญศรี อุปรัส
เจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 089 711 4579
นายอรุณ ขุนวงษา
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 098 236 9675
นายอรุณ ขุนวงษา
พนักงานขับรถยนต์

โทร : 098 236 9675
นายเจตน์ เสือสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 087 222 4029
นายเจตน์ เสือสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง

โทร : 087 222 4029
นายธีระ เงินมูล
พนักงานดับเพลิง
โทร : 096 164 9176
นายธีระ เงินมูล
พนักงานดับเพลิง

โทร : 096 164 9176
group กองคลัง
นางกนิษฐา วงษ์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
โทร : 091 865 1754
นางกนิษฐา วงษ์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
โทร : 091 865 1754
นางปฏิมาพร เพ็งธรรม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )
นางปฏิมาพร เพ็งธรรม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )
นางปรัศนีย์ วันจงคำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : 088 961 8911
นางปรัศนีย์ วันจงคำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : 088 961 8911
group กองช่าง
นายเกษมศักดิ์ ศรีดาเกษ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
โทร : 061 565 4947
นายเกษมศักดิ์ ศรีดาเกษ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
โทร : 061 565 4947
-
หัวหน้าฝ่ายโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
-
หัวหน้าฝ่ายโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายรพีพงศ์ จิราธนโภคิน
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 089 421 6160
นายรพีพงศ์ จิราธนโภคิน
นายช่างโยธาอาวุโส

โทร : 089 421 6160
นายธวัชนนท์ ศรีบุรา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 098 240 0438
นายธวัชนนท์ ศรีบุรา
นายช่างโยธาชำนาญงาน

โทร : 098 240 0438
group กองการศึกษา
นางสาวสุพิสตรา แก้วอินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 083 187 8625
นางสาวสุพิสตรา แก้วอินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 083 187 8625
นางสาวนริรินทร์ นุชัยรัมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 086 639 9535
นางสาวนริรินทร์ นุชัยรัมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 086 639 9535
นางสาวกนกอร ฤทธิ์นายม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวกนกอร ฤทธิ์นายม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางรัศมี อุไรศรี
เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน
โทร : 088 317 2916
นางรัศมี อุไรศรี
เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน
โทร : 088 317 2916
นางพบพร แฝงจันดา
ครู คศ.1
โทร : 086 240 0875
นางพบพร แฝงจันดา
ครู คศ.1
โทร : 086 240 0875
นางสุมาลัย ภักดีวิเศษ
ครู คศ.1
โทร : 087 854 6921
นางสุมาลัย ภักดีวิเศษ
ครู คศ.1
โทร : 087 854 6921
นางรัตนา โพธิทาภูล
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083 333 9875
นางรัตนา โพธิทาภูล
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083 333 9875
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอนันต์ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
โทร : 092 676 0555
นายอนันต์ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
โทร : 092 676 0555
นางวรากร ศรีสถาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
โทร : 081 954 2899
นางวรากร ศรีสถาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
โทร : 081 954 2899
นางอรุณรุ่ง สายรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร : 061 651 9879
นางอรุณรุ่ง สายรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โทร : 061 651 9879
นางสาว มยุรา ภักดีวิเศษ
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โทร : 091 065 1285
นางสาว มยุรา ภักดีวิเศษ
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

โทร : 091 065 1285
นายเจ้ย ภูเดินแก่ง
คนงานทั่วไป
โทร : 083 360 1702
นายเจ้ย ภูเดินแก่ง
คนงานทั่วไป

โทร : 083 360 1702
นายไชยรัตน์ บุญชนะ
คนงานทั่วไป
โทร : 086 229 4096
นายไชยรัตน์ บุญชนะ
คนงานทั่วไป

โทร : 086 229 4096
group กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางขนิษฐา เกษีสังข์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
โทร : 091 065 1283
นางขนิษฐา เกษีสังข์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
โทร : 091 065 1283
นางธัญลักษณ์ เหลืองอิงคะสุต
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 095 696 6398
นางธัญลักษณ์ เหลืองอิงคะสุต
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 095 696 6398
จ่าสิบเอกภากรณ์ ปานวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 089 942 5554
จ่าสิบเอกภากรณ์ ปานวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 089 942 5554
พันจ่าอากาศเอกบุญช่วย ยอดภักดี
นิติกรชำนาญการ
โทร : 092 264 0089
พันจ่าอากาศเอกบุญช่วย ยอดภักดี
นิติกรชำนาญการ
โทร : 092 264 0089
group กองสวัสดิการสังคม
นางอรัญญา ชินพันธุ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 095 669 6845
นางอรัญญา ชินพันธุ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 095 669 6845
ว่าที่ร้อยตรีภานุส์ ศรีไตรเรือง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 089 562 8926
ว่าที่ร้อยตรีภานุส์ ศรีไตรเรือง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทร : 089 562 8926
จ่าสิบโท สุรจิตร วิเศษศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าสิบโท สุรจิตร วิเศษศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอุดม บุญมาตุ่น
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 097 301 6168
นางอุดม บุญมาตุ่น
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 097 301 6168
group ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นายอรรณนพ คำวะเนตร
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 080 664 5866
นายอรรณนพ คำวะเนตร
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 080 664 5866
นายสัมพันธ์ เครือเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 092 146 6449
นายสัมพันธ์ เครือเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 092 146 6449
นายธีระศักดิ์ ไกรทิพย์
นักจัดการงานเทศกิจ
โทร : 099 469 9829
นายธีระศักดิ์ ไกรทิพย์
นักจัดการงานเทศกิจ

โทร : 099 469 9829
นางเจริญศรี อุปรัส
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089 711 4579
นางเจริญศรี อุปรัส
เจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 089 711 4579
นายเจตน์ เสือสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 087 222 4029
นายเจตน์ เสือสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง

โทร : 087 222 4029
นายธีระ เงินมูล
พนักงานดับเพลิง
โทร : 096 164 9176
นายธีระ เงินมูล
พนักงานดับเพลิง

โทร : 096 164 9176
home โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร

บุคลากรภายใน
home ผู้บริหารองค์กร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
ลิ้งหน่วยงาน