เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
group คณะผู้บริหาร
พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 085 547 8935
นายไสว ประเทศสิงห์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 089 7148 151
นายวิเชียร สีดาโชติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 089 719 8618
พันจ่าอากาศเอกประสิทธิ์ ทองรัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 080 132 4045
นายสมจิตร ศรีมารัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
โทร : 081 471 8694
group สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญส่ง จันทร์โสดา
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 081-263-6352
นายสมัย ประเทศสิงห์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 085-740-7113
นายฉลาด สมันจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 099-713-3511
นายสุดใจ พลเสนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 082-017-5849
นางคำบ่อ ใจศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 084-789-1533
นางลำปาง มานุช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 087-954-8182
นางวรินทร์พร บำรุงธีรพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 098-994-4641
พันโทประเสริฐ จัตุรงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 090-854-7441
นางพรทิพย์ พรหมเมตตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 098-376-8965
นายทวี สกุลวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 098-590-3645
นายธนาวุฒิ หิรัญกุสุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 088-305-3255
นายอดิศักดิ์ ขุนสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น
โทร : 094-298-7070
group สำนักปลัด
นายนฤทธิ์ สุนาพรม
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 062 916 1222
นายวุฒิศักดิ์ รัตนโรจน์
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 095 669 1666
นางดรุณี คำมีคร
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
โทร : 095 1942696
นางเพียงใจ ชาวสวน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 091 065 1280
นางธนัชอรซ์ เกริกชัยฐินัล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 098 215 8440
นายอรรณนพ คำวะเนตร
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 080 664 5866
พันจ่าอากาศเอกบุญช่วย ยอดภักดี
นิติกรชำนาญการ
โทร : 092 264 0089
นางสาววิลาวรรณ วิทยา
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ
โทร : 093 413 6376
นางสาวมนต์วลี มาชัยฤทธิ์สกุล
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
โทร : 091-7077257
นายสัมพันธ์ เครือเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 092 146 6449
นายธีระศักดิ์ ไกรทิพย์
นักจัดการงานเทศกิจ
โทร : 099 469 9829
นางเจริญศรี อุปรัส
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089 711 4579
นายเจตน์ เสือสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 087 222 4029
นายธีระ เงินมูล
พนักงานดับเพลิง
โทร : 096 164 9176
group กองคลัง
นางกนิษฐา วงษ์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
โทร : 091 865 1754
นางปฏิมาพร เพ็งธรรม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )
โทร : 089 620 0709
นางสาว นภาพร วิลัยแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 085 755 3369
นางปรัศนีย์ วันจงคำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : 088 961 8911
group กองช่าง
นายเกษมศักดิ์ ศรีดาเกษ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
โทร : 061 565 4947
-
หัวหน้าฝ่ายโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายรพีพงศ์ จิราธนโภคิน
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 089 421 6160
นายธวัชนนท์ ศรีบุรา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 098 240 0438
group กองการศึกษา
นางสาวสุพิสตรา แก้วอินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 083 187 8625
นางเสาวณีย์ ปัญญาใส
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 090 856 7449
จ่าสิบเอกประกิจ อ่างรีย์
เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน
โทร : 080 607 4051
นางพบพร แฝงจันดา
ครู คศ.๒
โทร : 086 240 0875
นางสุมาลัย ภักดีวิเศษ
ครู คศ.๑
โทร : 087 854 6921
นางสาวสุภาพร ครุฑละคร
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัตนา โพธิทาภูล
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083 333 9875
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงษ์ พรหมวงศ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0892751394
นางอรุณรุ่ง สายรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทร : 061 651 9879
นางสาว มยุรา ภักดีวิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 091 065 1285
นายเจ้ย ภูเดินแก่ง
คนงานทั่วไป
โทร : 083 360 1702
group กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางขนิษฐา เกษีสังข์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
โทร : 091 065 1283
นางธัญลักษณ์ เหลืองอิงคะสุต
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 095 696 6398
จ่าสิบเอกภากรณ์ ปานวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 089 942 5554
สิบโทหญิง ชญาณ์นินท์ สมพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 083 935 5956
group กองสวัสดิการสังคม
ว่าที่ร้อยตรี ภานุส์ ศรีไตรเรือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
จ่าสิบโท สุรจิตร วิเศษศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอุดม บุญมาตุ่น
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 097 301 6168
group งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอรรณนพ คำวะเนตร
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 080 664 5866
นายสัมพันธ์ เครือเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 092 146 6449
นายธีระศักดิ์ ไกรทิพย์
นักจัดการงานเทศกิจ
โทร : 099 469 9829
นางเจริญศรี อุปรัส
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089 711 4579
นายเจตน์ เสือสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 087 222 4029
นายธีระ เงินมูล
พนักงานดับเพลิง
โทร : 096 164 9176
group ตรวจสอบภายใน
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภัทรา จันธิดา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร : 097 320 4313
home โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร


ฐานข้อมูลภาครัฐ