เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-248724 042-292808 "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 104
เมื่อวาน 366
เดือนนี้ 3,375
เดือนที่แล้ว 8,465
ทั้งหมด 31,842

group คณะผู้บริหาร
นายนฤทธิ์ สุนาพรม
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบ้านจั่น
นายนฤทธิ์ สุนาพรม
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบ้านจั่น
-
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
-
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
-
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
-
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
-
เลขานุการนายกเทศมนตรี
-
เลขานุการนายกเทศมนตรี
-
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
-
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
group สมาชิกสภาเทศบาล
group สำนักปลัด
นายนฤทธิ์ สุนาพรม
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบ้านจั่น
นายนฤทธิ์ สุนาพรม
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตำบลบ้านจั่น
นางดรุณี คำมีคร
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง (หัวหน้าสำนักปลัด)
นางดรุณี คำมีคร
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง (หัวหน้าสำนักปลัด)
นางเพียงใจ ชาวสวน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น (นักบริหารงานทั่วไป)
นางเพียงใจ ชาวสวน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น (นักบริหารงานทั่วไป)
นางธนัชอรซ์ เกริกชัยฐินัล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (นักบริหารงานทั่วไป)
นางธนัชอรซ์ เกริกชัยฐินัล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (นักบริหารงานทั่วไป)
นายอรรณนพ คำวะเนตร
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ระดับต้น (นักบริหารงานทั่วไป)
นายอรรณนพ คำวะเนตร
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ระดับต้น (นักบริหารงานทั่วไป)
นางธีรพร คำมะนาง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
นางธีรพร คำมะนาง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
นางสาววิลาวรรณ วิทยา
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ
นางสาววิลาวรรณ วิทยา
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ
นายสัมพันธ์ เครือเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายสัมพันธ์ เครือเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางวรรธณา มุกดากิจ
นักประชาสัมพันธ์
นางวรรธณา มุกดากิจ
นักประชาสัมพันธ์
นายธีระศักดิ์ ไกรทิพย์
นักจัดการงานเทศกิจ
นายธีระศักดิ์ ไกรทิพย์
นักจัดการงานเทศกิจ
นางเจริญศรี อุปรัส
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเจริญศรี อุปรัส
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอรุณ ขุนวษา
พนักงานขับรถยนต์
นายอรุณ ขุนวษา
พนักงานขับรถยนต์
นายเจตน์ เสือสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง
นายเจตน์ เสือสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง
นายธีระ เงินมูล
คนงานทั่วไป
นายธีระ เงินมูล
คนงานทั่วไป
group กองคลัง
นางกนิษฐา วงษ์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกนิษฐา วงษ์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางปฏิมาพร เพ็งธรรม
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้)
นางปฏิมาพร เพ็งธรรม
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้)
นางสาวรัตดาภรณ์ สังวรรณา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นางสาวรัตดาภรณ์ สังวรรณา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นางสาวปรัศนีย์ วันจงคำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวปรัศนีย์ วันจงคำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
group กองช่าง
นายเกษมศักดิ์ ศรีดาเกษ
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (ผู้อำนวยการกองช่าง)
นายเกษมศักดิ์ ศรีดาเกษ
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง (ผู้อำนวยการกองช่าง)
-
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายโยธา)
-
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายโยธา)
นายรพีพงศ์ จิราธนโภคิน
นายช่างโยธาอาวุโส
นายรพีพงศ์ จิราธนโภคิน
นายช่างโยธาอาวุโส
นายธวัชนนท์ ศรีบุรา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายธวัชนนท์ ศรีบุรา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
group กองการศึกษา
นางสาวสุพิสตรา แก้วอินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวสุพิสตรา แก้วอินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนริรินทร์ นุชัยรัมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวนริรินทร์ นุชัยรัมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวกนกอร ฤทธิ์นายม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวกนกอร ฤทธิ์นายม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางรัศมี อุไรศรี
เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน
นางรัศมี อุไรศรี
เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน
นางพรพิมล อุทุมโภค
ครูชำนาญการ คศ.2
นางพรพิมล อุทุมโภค
ครูชำนาญการ คศ.2
นางพบพร แฝงจันดา
ครู คศ.1
นางพบพร แฝงจันดา
ครู คศ.1
นางสุมาลัย ภักดีวิเศษ
ครู คศ.1
นางสุมาลัย ภักดีวิเศษ
ครู คศ.1
นางรัตนา โพธิทาภูล
ผู้ดูแลเด็ก
นางรัตนา โพธิทาภูล
ผู้ดูแลเด็ก
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอนันต์ สมบูรณ์
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
นายอนันต์ สมบูรณ์
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
นางวรากร ศรีสถาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางวรากร ศรีสถาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางอรุณรุ่ง สายรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางอรุณรุ่ง สายรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาว มยุรา ภักดีวิเศษ
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
นางสาว มยุรา ภักดีวิเศษ
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
นายเจ้ย ภูเดินแก่ง
คนงานทั่วไป
นายเจ้ย ภูเดินแก่ง
คนงานทั่วไป
นายไชยรัตน์ บุญชนะ
คนงานทั่วไป
นายไชยรัตน์ บุญชนะ
คนงานทั่วไป
group กองวิชาการและแผนงาน
นางขนิษฐา เกษีสังข์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง ผู้อำนวยการกองวิชาการ และแผนงาน
นางขนิษฐา เกษีสังข์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง ผู้อำนวยการกองวิชาการ และแผนงาน
นางธัญลักษณ์ เหลืองอิงคะสุต
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
นางธัญลักษณ์ เหลืองอิงคะสุต
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
จ.ส.อ.ภากรณ์ ปานวงษ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จ.ส.อ.ภากรณ์ ปานวงษ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พ.อ.อ.บุญช่วย ยอดภักดี
นิติกรชำนาญการ
พ.อ.อ.บุญช่วย ยอดภักดี
นิติกรชำนาญการ
group กองสวัสดิการสังคม
นางอรัญญา ชินพันธุ์
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)
นางอรัญญา ชินพันธุ์
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น (ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)
ว่าที่ ร.ต.ภานุส์ ศรีไตรเรือง
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน)
ว่าที่ ร.ต.ภานุส์ ศรีไตรเรือง
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน)
จ.ส.ต. สุรจิตร วิเศษศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ.ส.ต. สุรจิตร วิเศษศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอุดม บุญมาตุ่น
นักพัฒนาชุมชน
นางอุดม บุญมาตุ่น
นักพัฒนาชุมชน
group ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นายอรรณนพ คำวะเนตร
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ)
นายอรรณนพ คำวะเนตร
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ)
นายสัมพันธ์ เครือเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายสัมพันธ์ เครือเนตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายธีระศักดิ์ ไกรทิพย์
นักจัดการงานเทศกิจ
นายธีระศักดิ์ ไกรทิพย์
นักจัดการงานเทศกิจ
นางเจริญศรี อุปรัส
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเจริญศรี อุปรัส
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเจตน์ เสือสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง
นายเจตน์ เสือสูงเนิน
พนักงานดับเพลิง
นายธีระ เงินมูล
คนงานทั่วไป
นายธีระ เงินมูล
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารองค์กร
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
ลิ้งหน่วยงาน