เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบล บ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-248724 042-292808 "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 87
เมื่อวาน 349
เดือนนี้ 3,358
เดือนที่แล้ว 8,448
ทั้งหมด 31,825

place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 

info_outline ข้อมูลทั่วไป
แผนที่/อาณาเขตเทศบาล
 
ที่อยู่เทศบาลตำบลบ้านจั่น เลขที่ 800 ถ.พัฒนา ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
 สภาพทั่วไป  
  เทศบาลตำบลบ้านจั่น ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 558 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 6.97 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน ดังนี้
ตำบลบ้านจั่น ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน คือ
              1. บ้านจั่น หมู่ที่ 1 (บางส่วน)
              2. บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 4
              3. บ้านกลิ้งคำ หมู่ที่ 10 (บางส่วน)
ตำบลหนองขอนกว้าง ประกอบด้วย 1 หมู่บ้าน คือ
              1. บ้านเซ หมู่ที่ 3 (บางส่วน)  
 
 สภาพภูมิประเทศ  
เทศบาลตำบลบ้านจั่น มีลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ มีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
              1. อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น
              2. หนองกลิ้ง
              3. ลำห้วยน้ำขุ่น
 
 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต   
ทิศเหนือ จดเขตเทศบาลนครอุดรธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
              และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอนกว้าง
ทิศตะวันออก จดเขตเทศบาลตำบลโนนสูง-น้ำคำ จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ จดเขตเทศบาลตำบลโนนสูง-น้ำคำและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
ทิศตะวันตก จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่นจังหวัดอุดรธานี

 การประกอบอาชีพ  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน การพาณิชย์ และ
บางส่วนขายแรงงาน สำหรับทำการเกษตรยังเหลือเล็กน้อยที่เป็นประชาชนดั้งเดิมในชุมชน
รับราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน   ประมาณ  40%
การพาณิชย์                             ประมาณ  30%
เกษตรกรรม                             ประมาณ  10%
 
 แผนที่แสดงอาณาเขต
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
 
จำนวนพนักงาน  
พนักงานเทศบาล   จำนวน     25     คน
ลูกจ้างประจำ        จำนวน      5      คน
พนักงานจ้าง         จำนวน     54     คน
รวม 84 คน
 
จำนวนประชากร  
  ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น
 ชาย      3,157    คน
 หญิง     3,478    คน
 รวมมีประชากรทั้งสิ้น   6,635     คน
 จำนวนครัวเรือน         2,615     ครัวเรือน
 
โครงสร้างพื้นฐาน  
  เทศบาลตำบลบ้านจั่น เป็นชุมชนเมือง ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 4 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร
558 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและทางอากาศที่สำคัญ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน
               - ถนนมิตรภาพ สายอุดรธานี - ขอนแก่น
               - ถนนวิเศษมงคล เชื่อมเทศบาล - ถนนอุดร - สกลนคร
               - ถนน ร.พ.ช. (อุดรธานี - หนองแสง)  
 
ด้านการไฟฟ้า ประปา  
  เทศบาลตำบลบ้านจั่น มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน ส่วนไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึงเนื่องจาก มีการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง การประปาใช้บริการน้ำประปาส่วนภูมิภาคยังไม่สะดวกเท่าที่ควร เนื่องจากอยู่ไกลจากระบบการจ่ายน้ำ และมีบางส่วนที่การประปายังไปไม่ถึง ต้องใช้น้ำจากแหล่งอื่น เช่น น้ำบาดาล หรือแหล่งน้ำขนาดเล็ก ซึ่งเป็นน้ำที่ไม่ได้ผ่านการกรองอย่างถูกวิธี  
 
เหล่งน้ำสาธารณะ  
เทศบาลตำบลบ้านจั่น มีเหล่งน้ำสาธารณะ 3 แหล่งคือ หนองกลิ้ง อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น และลำห้วยน้ำขุ่นซึ่งชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้หลายทางเช่นเพาะปลูก
เลี้ยงสัตว์น้ำ จับสัตว์น้ำและพักผ่อน
 
ด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม  
 - จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ 2,000 ครัวเรือน
 - มีแม่ข่ายวิทยุสื่อสาร ชื่อศูนย์วิทยุใช้ชื่อศูนย์วิทยุดอกจาน คลื่นความถี่ 162.1225  
 
ด้านการใช้ที่ดิน  
  การใช้ที่ดิน มีลักษณะการขยายตัวของที่อยู่อาศัย โดยส่วนใหญ่จะอยู่สองข้างทางหลวงแผ่นดิน ส่วนที่ราบลุ่ม จะใช้ประกอบการเกษตร ประเภทต่างๆ เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากการทำการเกษตรเพียงฤดูกาลเดียวและการใช้สารเคมีช่วยในการผลิตทำให้คุณภาพดินเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น
 
ด้านการประกอบอาชีพ  
1.เกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่ ทำนา ทำสวน
  -จำนวนครัวเรือนภาคเกษตรกรรม 35  ครัวเรือน
2.การอุตสาหกรรม ได้แก่
  - โรงสีข้าว จำนวน  3 แห่ง
  - โรงงานแปรรูปไม้ จำนวน  1 แห่ง
  - โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง จำนวน  4 แห่ง
3.การพาณิชย์ - การบริการ ได้แก่
  - สถานีบริการน้ำมัน จำนวน  4 สถานี
ี  - สถานีบริการแก็ส จำนวน 3 แห่ง
  - ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์ จำนวน 3 แห่ง
  - ร้านเกมส์ จำนวน 2 แห่ง
  - หอพัก จำนวน 14 แห่ง
  - ศูนย์จำหน่ายอาหาร จำนวน 4 แห่ง
  - รีสอร์ท จำนวน 1 แห่ง
  - ร้านค้าขนาดใหญ่ จำนวน  4  แห่ง
 
ด้านการศึกษา  
  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น มีโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์
โรงเรียน
              1. โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล
              2. โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
              1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดงเค็ง  
ด้านศาสนา  
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีพระธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ โดยมีวัด 2 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
          1. วัดศรีลาวรรณบ้านจั่น
          2. วัดสามัคคีวนารามบ้านดงเค็ง
          3.สำนักสงฆ์บ้านจั่น
ประเพณี และวัฒนธรรม  
  ประเพณีประจำท้องถิ่น ได้แก่ประเพณีสงกรานต์ ที่นิยมปฏิบัติกันทุกปี เริ่มตั้งแต่ 12-15 เมษายนของทุกปี ประเพณีบุญเบิกบ้าน ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง และบุญกระฐินสามัคคีฯลฯ  
ข้อมูลทั่วไป
แผนที่/อาณาเขตเทศบาล

 
ที่อยู่เทศบาลตำบลบ้านจั่น เลขที่ 800 ถ.พัฒนา ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  
 สภาพทั่วไป  
  เทศบาลตำบลบ้านจั่น ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 558 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 6.97 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน ดังนี้
ตำบลบ้านจั่น ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน คือ
              1. บ้านจั่น หมู่ที่ 1 (บางส่วน)
              2. บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 4
              3. บ้านกลิ้งคำ หมู่ที่ 10 (บางส่วน)
ตำบลหนองขอนกว้าง ประกอบด้วย 1 หมู่บ้าน คือ
              1. บ้านเซ หมู่ที่ 3 (บางส่วน)  
 
 สภาพภูมิประเทศ  
เทศบาลตำบลบ้านจั่น มีลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ มีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
              1. อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น
              2. หนองกลิ้ง
              3. ลำห้วยน้ำขุ่น
 
 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต   
ทิศเหนือ จดเขตเทศบาลนครอุดรธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
              และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอนกว้าง
ทิศตะวันออก จดเขตเทศบาลตำบลโนนสูง-น้ำคำ จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ จดเขตเทศบาลตำบลโนนสูง-น้ำคำและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น
ทิศตะวันตก จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่นจังหวัดอุดรธานี

 การประกอบอาชีพ  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน การพาณิชย์ และ
บางส่วนขายแรงงาน สำหรับทำการเกษตรยังเหลือเล็กน้อยที่เป็นประชาชนดั้งเดิมในชุมชน
รับราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน   ประมาณ  40%
การพาณิชย์                             ประมาณ  30%
เกษตรกรรม                             ประมาณ  10%
 
 แผนที่แสดงอาณาเขต
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล

 
จำนวนพนักงาน  
พนักงานเทศบาล   จำนวน     25     คน
ลูกจ้างประจำ        จำนวน      5      คน
พนักงานจ้าง         จำนวน     54     คน
รวม 84 คน
 
จำนวนประชากร  
  ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น
 ชาย      3,157    คน
 หญิง     3,478    คน
 รวมมีประชากรทั้งสิ้น   6,635     คน
 จำนวนครัวเรือน         2,615     ครัวเรือน
 
โครงสร้างพื้นฐาน  
  เทศบาลตำบลบ้านจั่น เป็นชุมชนเมือง ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 4 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร
558 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและทางอากาศที่สำคัญ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน
               - ถนนมิตรภาพ สายอุดรธานี - ขอนแก่น
               - ถนนวิเศษมงคล เชื่อมเทศบาล - ถนนอุดร - สกลนคร
               - ถนน ร.พ.ช. (อุดรธานี - หนองแสง)  
 
ด้านการไฟฟ้า ประปา  
  เทศบาลตำบลบ้านจั่น มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน ส่วนไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึงเนื่องจาก มีการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง การประปาใช้บริการน้ำประปาส่วนภูมิภาคยังไม่สะดวกเท่าที่ควร เนื่องจากอยู่ไกลจากระบบการจ่ายน้ำ และมีบางส่วนที่การประปายังไปไม่ถึง ต้องใช้น้ำจากแหล่งอื่น เช่น น้ำบาดาล หรือแหล่งน้ำขนาดเล็ก ซึ่งเป็นน้ำที่ไม่ได้ผ่านการกรองอย่างถูกวิธี  
 
เหล่งน้ำสาธารณะ  
เทศบาลตำบลบ้านจั่น มีเหล่งน้ำสาธารณะ 3 แหล่งคือ หนองกลิ้ง อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น และลำห้วยน้ำขุ่นซึ่งชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้หลายทางเช่นเพาะปลูก
เลี้ยงสัตว์น้ำ จับสัตว์น้ำและพักผ่อน
 
ด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม  
 - จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ 2,000 ครัวเรือน
 - มีแม่ข่ายวิทยุสื่อสาร ชื่อศูนย์วิทยุใช้ชื่อศูนย์วิทยุดอกจาน คลื่นความถี่ 162.1225  
 
ด้านการใช้ที่ดิน  
  การใช้ที่ดิน มีลักษณะการขยายตัวของที่อยู่อาศัย โดยส่วนใหญ่จะอยู่สองข้างทางหลวงแผ่นดิน ส่วนที่ราบลุ่ม จะใช้ประกอบการเกษตร ประเภทต่างๆ เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากการทำการเกษตรเพียงฤดูกาลเดียวและการใช้สารเคมีช่วยในการผลิตทำให้คุณภาพดินเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น
 
ด้านการประกอบอาชีพ  
1.เกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่ ทำนา ทำสวน
  -จำนวนครัวเรือนภาคเกษตรกรรม 35  ครัวเรือน
2.การอุตสาหกรรม ได้แก่
  - โรงสีข้าว จำนวน  3 แห่ง
  - โรงงานแปรรูปไม้ จำนวน  1 แห่ง
  - โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง จำนวน  4 แห่ง
3.การพาณิชย์ - การบริการ ได้แก่
  - สถานีบริการน้ำมัน จำนวน  4 สถานี
ี  - สถานีบริการแก็ส จำนวน 3 แห่ง
  - ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์ จำนวน 3 แห่ง
  - ร้านเกมส์ จำนวน 2 แห่ง
  - หอพัก จำนวน 14 แห่ง
  - ศูนย์จำหน่ายอาหาร จำนวน 4 แห่ง
  - รีสอร์ท จำนวน 1 แห่ง
  - ร้านค้าขนาดใหญ่ จำนวน  4  แห่ง
 
ด้านการศึกษา  
  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น มีโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์
โรงเรียน
              1. โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล
              2. โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
              1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดงเค็ง  
ด้านศาสนา  
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีพระธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ โดยมีวัด 2 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
          1. วัดศรีลาวรรณบ้านจั่น
          2. วัดสามัคคีวนารามบ้านดงเค็ง
          3.สำนักสงฆ์บ้านจั่น
ประเพณี และวัฒนธรรม  
  ประเพณีประจำท้องถิ่น ได้แก่ประเพณีสงกรานต์ ที่นิยมปฏิบัติกันทุกปี เริ่มตั้งแต่ 12-15 เมษายนของทุกปี ประเพณีบุญเบิกบ้าน ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง และบุญกระฐินสามัคคีฯลฯ  
บุคลากรภายใน
info_outline ผู้บริหารองค์กร
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
(นายนฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
ลิ้งหน่วยงาน