เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
group กองการศึกษา
นางสาวสุพิสตรา แก้วอินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 083 187 8625
นางสาวกนกอร ฤทธิ์นายม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางรัศมี อุไรศรี
เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน
โทร : 088 317 2916
นางพบพร แฝงจันดา
ครู คศ.1
โทร : 086 240 0875
นางสุมาลัย ภักดีวิเศษ
ครู คศ.1
โทร : 087 854 6921
นางสาวสุภาพร ครุฑละคร
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัตนา โพธิทาภูล
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083 333 9875