เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
group กองการศึกษา
นางสาวสุพิสตรา แก้วอินทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 083 187 8625
นางเสาวณีย์ ปัญญาใส
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 090 856 7449
จ่าสิบเอกประกิจ อ่างรีย์
เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน
โทร : 080 607 4051
นางพบพร แฝงจันดา
ครู คศ.๒
โทร : 086 240 0875
นางสุมาลัย ภักดีวิเศษ
ครู คศ.๑
โทร : 087 854 6921
นางสาวสุภาพร ครุฑละคร
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัตนา โพธิทาภูล
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083 333 9875