เทศบาลตำบลบ้านจั่น info_outline ข้อมูลการติดต่อ public สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี

เทศบาลตำบล
บ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดกิจกรรมโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย พันจ่าอากาศเอกประสิทธิ์ ทองรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นตัวแทน พันเอก(พิเศษ) ทวีศักดิ์... [9 มิถุนายน 2565]
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมรองปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่ดู การทำงานเรือกำจัดวัชพืชและแม็คโครของหน่วยทหารพัฒนาภาค 2 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น [9 มิถุนายน 2565]
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา9.00น ชุมชนเอื้ออาทร 3ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาเพื่อพัฒนาในชุมชน โดยทาง พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจ จิตอาสา ช่วยกันทำความสะอาดภายในชุมชน... [9 มิถุนายน 2565]
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธาน การประชุมประชาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.กอง และ ประชาชนชุมชนดงเค็ง ... [9 มิถุนายน 2565]
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาลฯ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพของทาง กฟผ.แห่งประเทศไทย... [9 มิถุนายน 2565]
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ผอ.กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพของทาง กฟผ.แห่งประเทศไทย... [9 มิถุนายน 2565]
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่น ลงพื้นที่ เพื่อมอบเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน ชุมชนดงเค็ง ชุมชนบ้านจั่น ฯลฯ [9 มิถุนายน 2565]
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านจั่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 2/2565 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 โดยมี... [30 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาล การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยท่าน พันเอก(พิเศษ)ทวีศักดิ์ สมพงษ์... [20 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ญัตติเรื่อง -ขอเสนอญัตติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนงานโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ... [19 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 67 รายการ)