ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถหกล้อ 40-0238 อุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง