ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติกขนาด 200 ลิตร พร้อมโลโก้เทศบาล) จำนวน 400 ใบ กองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง