ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง