ชื่อเรื่อง : จ้างขอซื้อขอจ้างเหมาอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น ประจำเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง