ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซ่มผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยศรีมงคล ชุมชนศรีพัฒนา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 187 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 748 ตร.ม. กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง