ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง