ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านจั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง